Reklamační řád

Reklamační řád

 

I. Obecná ustanovení

Tímto reklamačním řádem se řídí reklamace zboží v internetovém obchodě provozovaném na adrese www.pet-plus.cz.

Prodávající

Prodávajícím je Robert Banovský,  Sabinova 4, 616 00 Brno, IČ 72053402. Dále jen „Prodávající“.

Kupující

Koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.

Podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba a ta fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí na daňovém dokladu IČ a/nebo DIČ a/nebo firmu organizace.

Dále jen „Kupující“.

Předmět obchodování

Prodávající nabízí kupujícím produkty pro chov domácích zvířat, zejména psů a koček.

Zboží

Předmět kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím

II. Uplatnění reklamace

Práva kupujícího:

Rozpor s kupní smlouvou:

a) V případě, že Zboží vykazuje při předání zjevné vady nebo je-li Zboží předáno v porušeném transportním obalu (rozpor s Kupní smlouvou), je Kupující oprávněn zboží nepřevzít a bez zbytečného odkladu uplatnit odpovědnost za rozpor s Kupní smlouvou. Kupující je poté oprávněn požadovat dodání Zboží v množství, jakosti, provedení a obalu, jež určuje Kupní smlouva, a to dle požadavku Kupujícího buď výměnou Zboží nebo jeho opravou (doplněním). Není-li takový postup možný, např. pokud Prodávající již nemá Zboží stejného druhu, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor sám způsobil.

b) Vada Zboží, která se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí, se považuje za rozpor s Kupní smlouvou existující již při převzetí Zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Uplatnění vad v záruční době:

a) Jestliže se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, je Kupující oprávněn uplatnit reklamaci. Reklamaci je Kupující oprávněn uplatnit doručením na adresu Prodávajícího, poté, co jej telefonicky (731 200 964) nebo elektronicky (info@pet-plus.cz) informoval o uplatnění reklamace.

b) Práva z odpovědnosti za vady Zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Povinnosti kupujícího:

a) Kupující je povinen před podpisem faktury/dodacího listu Zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní a/nebo kvalitativní vady.

b) Uplatňuje-li Kupující reklamaci, je nutné tuto doložit:

c) Případné odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení Prodávajícímu.

III. Postup Prodávajícího při reklamaci

Práva Prodávajícího:

a) Prodávající může reklamaci zamítnout:

Povinnosti Prodávajícího:

a) Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů od převzetí uplatnění Reklamace. Jestliže není Prodávající schopen tuto lhůtu dodržet, informuje Kupujícího o stavu reklamace do vypršení této lhůty. V případě, že lhůta pro vyřízení reklamace nebyla dodržena, má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

b) Společnost v případě oprávněné Reklamace vyřizuje Reklamaci některým z následujících způsobů:

c) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu Zboží nebo výměnu jeho vadné součásti.

d) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby Zboží mohlo být řádně užíváno, má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. Totéž platí tehdy, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí téže vady po opravě nebo pro větší počet vad Zboží řádně užívat; za opětovný výskyt vady se považuje výskyt vady poté, kdy vada byla již dvakrát reklamována a odstraňována.

e) Jde-li o jiné neodstranitelné vady a Kupující nepožaduje výměnu Zboží, má právo na přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo může od Kupní smlouvy odstoupit.

Pet-plus.cz © 2021
spravuje dnix.cz